Contact:
Voor vragen en het maken van afspraken kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0511-471358 of 06 -15 236 239. Het is mogelijk dat u niet gelijk contact krijgt. Dit komt doordat de diëtist i.v.m. spreekuren niet altijd de telefoon op kan nemen. Wij proberen dit wel zoveel mogelijk te doen. U kunt altijd een boodschap inspreken zodat we u kunnen terugbellen. Ook kunt u ons een e-mail sturen naar het bovenstaand e- mailadres. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Whatsappen kan ook naar: 06 15236239

Privacyverklaring Voedings- en dieetadviesbureau Anita Vorenkamp is een adviesbureau die adviezen geeft op het gebied van leefstijl en voeding. Voor het kunnen geven van deze adviezen is het nodig om een gediplomeerde diëtist te zijn. Ik heb hiervoor een 4-jarige HBO opleiding gevolgd. Bij de diplomering van deze opleiding heb ik een eed van geheimhouding afgelegd. De diëtist heeft dus geheimhoudingsplicht volgens de beroepscode en -profiel diëtist van het kwaliteitsregister paramedici (KP). In veel gevallen wordt er samengewerkt met de huisarts, ziekenhuizen en/of andere zorgaanbieders waardoor u bent doorverwezen. Hierbij wordt de artsenwijzer voor diëtetiek als basis gebruikt en volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) richtlijnen gewerkt. Persoonsgegevens worden ook door hen net als bij ons op zorgvuldig wijze verwerkt, beveiligd en afgeschermd. Daarbij wordt minimaal gehouden aan de eisen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke gegevens leggen we vast in ons software systeem: Naam- en adresgegevens Burgerservicenummer (BSN) Gegevens zorgverzekeraar Geslacht Geboortedatum en -plaats Telefoonnummer en e-mailadres Medische en overige (leefstijl) gegevens die nodig zijn voor een diëtetische diagnosestelling en behandelplan Alle overige gegevens volgens de artsenwijzer voor diëtetiek Deze (medische)gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het kunnen geven van een persoonlijk (dieet)advies, het uitwisselen met eventuele andere zorgaanbieders en voor het kunnen verwerken van de financiële afhandeling. De gegevens worden alleen via een consult met u uitgewisseld en vragen wij hiervoor uw toestemming. Op deze website worden geen gegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend met zorgaanbieders gedeeld wanneer dat nodig is voor een verdere behandeling en met uw goedvinden. Het doorgeven van persoonsgegevens aan derde partijen is uitgesloten! Voor het opslaan en indien nodig het delen van gegevens met andere zorgaanbieders, zal op een passende beveiligde wijze plaatsvinden. Dit vragen wij ook van de betreffende zorgaanbieders. Het is een recht om uw persoonsgegevens op te vragen en deze te corrigeren of indien nodig deze te laten verwijderen. In dat geval of als u andere vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Voor het opslaan en verwerken van persoonsgegevens nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang te beperken. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het gevraagde advies te kunnen geven. Na het laatste consult zullen de gegevens na 15 jaren worden verwijderd, tenzij langer bewaren noodzakelijk is volgens de WGBO. Bij behandeling van minderjarigen (jonger dan 16 jaar) vragen we altijd een ouder of wettelijke vertegenwoordiger mee brengen bij het eerste consult. We helpen graag verder bij vragen of bij klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we desondanks er toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
- - - - - - - -